Lo Último

1714. Comunicado Asociación Viguesa pola Memoria Histórica de 36 (Galego y Castellano)Comunicado Asociación Viguesa pola Memoria Histórica de 36 a propósito das declaracions de Abel Caballero sobre a decisión do Tribunal Constitucional sobre a Cruz do Castro de Vigo.


A Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 vén sendo obxecto, por parte do alcalde de Vigo, Señor Caballero, dunha enfermiza e disparatada campaña de acoso e difamación que diante da gravidade de tales feitos, obríganos a respostar publicamente. E isto é así a raíz da resolución do Tribunal Constitucional do 20 Novembro do 2015 de non admitir a trámite o recurso de amparo presentado por nós para que dito tribunal se posicionarse sobre a demolición da Cruz do Castro.

Resulta absolutamente incrible que o Sr Alcalde ouse, coa máis absoluta impunidade e desprezo, criminalizar a nosa asociación e definir aos seus integrantes como “folloneros” e enredadores” e, mesmo, nunha linguaxe propia dos mellores anos da ditadura, a etiquetalos co cualificativo  “dos mesmos de sempre”.

Eses “mesmos de sempre”, aos que se refire o Sr Caballero, non son os entes abstractos aos que era tan adicta a retórica franquista, agora resucitada co mesmo ardor guerreiro polo rexedor vigués. Eses “mesmos de sempre” temos nome e chamámonos Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36, unha asociación legalmente constituída e rexistrada, cunha Xunta Directiva coñecida por toda a sociedade viguesa e os medios de comunicación e que, como o alcalde de Vigo seguro que saberá, foi cualificada polo pleno do Concello en 2007 como Viguesa Distinguida.

Chámanos “enredadores” e folloneros” É posible que o sexamos, do mesmo xeito que, salvando as distancias, o foron tamén Copernico ou Galileo cando puxeron do revés o concepto da ciencia na súa época. E somos si, “enredadores e folloneros”, só coa condición de que a esa acepción se lle engada, como característica moral e insubornable, o feito de non querer pregarse ao ritmo que o Sr Alcalde quere impoñer ao devir da cidade e a soberanía de decisión dos colectivos que representan o seu tecido asociativo. Trabúcase o Sr Caballero, como sempre ocorre coas personalidades narcisistas e personalistas como a súa, se cre que os vigueses lle deron os votos para que non derrubase a Cruz do Castro e, trabúcase tamén, como ocorre coas personalidades egocéntricas e autoritarias como a súa , se pensa que os seus desexos deben coincidir sempre cos desexos de todos e cada un dos vigueses e viguesas.

Di Abel Caballero que a nosa asociación sufriu unha “desautorización brutal”. Vexamos en que grado:

1. O Tribunal Contencioso Administrativo nº1 de Vigo condenou ao Concello a responder no prazo de 30 días aos requerimientos da AVMH.

2. O Tribunal Contencioso Administrativo nº2 de Vigo condenou ao Concello á retirada da Cruz franquista do Castro.

3. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) aceptou o recurso do Concello para non derrubar a Cruz do Castro con dous votos a prol de mantela e un en contra. 

4 O Tribunal Constitucional  non acepta a trámite o recurso presentado pola AVMH na TSXG.

Compre sinalar neste último aspecto, que o alto tribunal, simplesmente, non admitiu a tramite o noso recurso, pero nada dixo, nin sequera se pronunciou, sobre a demolición da Cruz. E é esta unha desautorización total sobre a demanda de derrubar a Cruz?. Parece que existen máis que dúbidas razoables de que non é así.

Declara o Alcalde de Vigo que os membros da Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 teriamos que pedir desculpas. ¿Desculpas de qué? ¿De sentírmonos orgullosos ao pretender facer cumprir a Lei de Memoria Histórica? ¿De que 4000 persoas (entre elas algún membro do seu partido con responsabilidades hoxe no goberno municipal e na deputación) e 30 colectivos secundasen a nosa proposta de derribo da Cruz do Castro? Ou é que os que teñen que pedir desculpas son Telmo Comesaña Pampillón ou Antonio Monroy, membros da nosa Asociación pero que representan a miles e miles de vitimas da ditadura por pedir que derruben esa cruz que simboliza as accións dos que asasinaron aos seus pais e deixaron viúvas e orfos? E a maiores. ¿Tamén teñen que pedir desculpas os dous xuíces do Contencioso Administrativo de Vigo e a maxistrada do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que apoiaron a nosa demanda? ¿Tamén eles son “folloneros” e enredadores”?

Todo Vigo sabe que a AVMH, repetimos Viguesa Distinguida, non é nin representa a partido político algún. Esto sabeo tamén perfectamente o Sr. Alcalde. Por iso, cando afirma que a nosa asociación se move por intereses partidarios, minte a mantenta, minte con esa facilidade que teñen as personalidades como a súa para deformar a realidade e levala ao seu rego.

Para rematar recomendariámoslle ao Señor Abel Caballero, Alcalde de Vigo, que, do mesmo xeito que gosta de inmortalizarse graficamente nos medios de comunicación coa súas conquistas e logros (outra vez o rasgo narcisista) se faga unha foto ao pe da Cruz do Castro co signo da vitoria nas súas mans, para que asi, a Cruz Franquista do monte do Castro e a súa figura como Alcalde de Vigo, atopen, xuntas e irmanadas, un lugar sobranceiro nos espazos da igonominia e a vergoña que as futuras xeneracións de vigueses e viguesas saberán identificar.


Vigo, 28 Novembro 2015


*


Comunicado de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 a propósito de las declaraciones de Abel Caballero sobre la decisión del Tribunal Constitucional en relación con la Cruz do Castro de Vigo.


La Asociación Viguesa por la Memoria Histórica del 36 viene siendo objeto, por parte del alcalde de Vigo, Señor Caballero, de una enfermiza y disparatada campaña de acoso y difamación que delante de la gravedad de tales hechos, nos obligan a responder públicamente. Y esto es así a raíz de la resolución del Tribunal Constitucional de 20 Noviembre de 2015 de no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por nosotros para que dicho tribunal se posicionase sobre la demolición de la Cruz del Castro.

Resulta absolutamente increíble que el Sr Alcalde ose, con la más absoluta impunidad y desprecio, criminalizar a nuestra asociación y definir a sus integrantes cómo "folloneros" y "enredadores" y en un lenguaje propio de los mejores años de la dictadura, los etiquete con el calificativo "de los mismos de siempre".

Esos "mismos de siempre", a los que se refiere el Sr Caballero, no son los entes abstractos a los que era tan adicta la retórica franquista, ahora resucitada con el mismo ardor guerrero por el regidor vigués. Esos "mismos de siempre" tenemos nombre y nos llamamos Asociación Viguesa por la Memoria Histórica del 36, una asociación legalmente constituida y registrada, con una Junta Directiva conocida por toda la sociedad viguesa y los medios de comunicación y que, como el alcalde de Vigo seguro que sabrá, fue calificada por el pleno del Ayuntamiento en 2007 cómo Viguesa Distinguida.

Nos llaman "enredadores" y "folloneros" Es posible que lo seamos, al igual que, salvando las distancias, lo fueron también Copernico o Galileo cuando pusieron del revés el concepto de la ciencia en su época. Y si somos "enredadores y folloneros" lo somos con la condición de que a esa acepción se le añada, como característica moral e insobornable, el hecho de no querer sumarse al ritmo que el Sr Alcalde quiere imponer al devenir de la ciudad y la soberanía de decisión de los colectivos que representan su tejido asociativo. Se confunde el Sr Caballero, como siempre ocurre con las personalidades narcisistas y personalistas cómo la suya, se cree que los vigueses le dieron los votos para que no derribara la Cruz del Castro y, se confunde también, como ocurre con las personalidades egocéntricas y autoritarias como la suya, si piensa que sus deseos deben coincidir siempre con los deseos de todos y cada uno de los vigueses y viguesas.

Dice Abel Caballero que nuestra asociación sufrió una "desautorización brutal". Veamos en que grado:

1. El Tribunal Contencioso Administrativo nº1 de Vigo condenó al Ayuntamiento a responder en el plazo de 30 días a los requerimientos de la AVMH.

2. El Tribunal Contencioso Administrativo nº2 de Vigo condenó al Ayuntamiento a la retirada de la Cruz franquista del Castro.

3. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) aceptó el recurso del Ayuntamiento para no derribar la Cruz del Castro con dos votos a favor de mantenerla y uno en contra.

4 El Tribunal Constitucional  no acepta a trámite el recurso presentado por la AVMH en la TSXG.

Cabe señalar en este último aspecto, que el alto tribunal, simplemente, no admitió a tramite nuestro recurso, pero nada dijo, ni siquiera se pronunció, sobre la demolición de la Cruz. ¿Y es esta una desautorización total sobre la demanda de derribar la Cruz?. Parece que existen más que dudas razonables de que no es así.

Declara el Alcalde de Vigo que los miembros de la Asociación Viguesa por la Memoria Histórica del 36 tendríamos que pedir disculpas. ¿Disculpas de qué? ¿De sentirnos orgullosos al pretender hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica? ¿De que 4000 personas (entre ellas algún miembro de su partido con responsabilidades hoy en el gobierno municipal y en la diputación) y 30 colectivos secundaran nuestra propuesta de derribo de la Cruz del Castro? O es que los que tienen que pedir disculpas son Telmo Comesaña Pampillón o Antonio Monroy, miembros de nuestra Asociación pero que representan a miles y miles de vitimas de la dictadura por pedir que derriben esa cruz que simboliza las acciones de los que asesinaron a sus padres y dejaron viudas y huérfanos? Y a mayores. ¿También tienen que pedir disculpas los dos jueces del Contencioso Administrativo de Vigo y la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que apoyaron nuestra demanda? ¿También ellos son "folloneros" y "enredadores"

Todo Vigo sabe que la AVMH, repetimos Viguesa Distinguida, no es ni representa a partido político alguno. Esto lo sabe también perfectamente el Sr. Alcalde. Por eso, cuando afirma que nuestra asociación se mueve por intereses partidarios, miente. Miente con esa facilidad que tienen las personalidades como la suya para deformar la realidad y llevarla a su arroyo.

Para finalizar le recomendaríamos al Señor Abel Caballero, Alcalde de Vigo, que, al igual que gusta de inmortalizarse graficamente en los medios de comunicación con sus conquistas y logros (otra vez el rasgo narcisista) se haga una foto al pie de la Cruz del Castro con el signo de la victoria en sus manos, para que asi, la Cruz Franquista del monte del Castro y su figura como Alcalde de Vigo, encuentren, juntas y hermanadas, un lugar singular en los espacios de la igonominia y la vergüenza que las futuras generaciones de vigueses y viguesas sabrán identificar.


Vigo, 28 Noviembre 2015

No hay comentarios:

Publicar un comentario